تبلیغات
 همسفران نور - سی دی شرح تصاویر در مسیر حرکت


*به نام قدرت مطلق الله*

روز دوشنبه 28/1/96لژیون همسفران نوربا استادی خانم فاطمه قاسمی وبا حضور جمعی از همسفران بادستور جلسه "شرح تصاویردرمسیرحرکت"راس ساعت6:10شروع به فعالیت نمود.

دراین تصویریک اتومبیل قراضه قدیمی که مصداق همان جسم یک مصرف کننده است که هیچ چیزآبادی ندارد. حالا با این جسم خراب ویا ماشین قراضه تازه می خواهد از 60درجه زیر صفر میخواهد از جاده های خطرناک ویخ بندان وبا پرتگاههای کنارآن به طرف بالا حرکت کند.حالا اگراین ماشین را ذره ای هول بدهیم ویا بادی به آن بخورد، منحرف شده وداخل پرتگاه می افتد.هول دادن میشود مصداق رفتار ناصحیح همسفر ویا غر زدن ویا راهنمایی که نداند چگونه با یک سفر اولی رفتار کند. من همسفر اگر بخواهم بند پای مسافر باشم، مدام او را پرس وجو کنم، جیبهای او رابگردم،هر روز یک جور با اورفتار کنم ،آن وقت است که او سقوط می کند.

*به نام قدرت مطلق الله*

روز دوشنبه 28/1/96لژیون همسفران نوربا استادی خانم فاطمه قاسمی وبا حضور جمعی از همسفران بادستور جلسه "شرح تصاویردرمسیرحرکت"راس ساعت6:10شروع به فعالیت نمود.

ابتدا خانم فاطمه چند نکته رامتذکرشدند:

1-نگهبان جلسه باید جوری برنامه ریزی کند که سرساعت جلسه را ببندد،با رعایت تمام برنامه ها.

2-هفته آینده ساعت13:30در شعبه برای کسانی که امتحان کمک راهنمایی دارند در شعبه جلسه آموزشی برای جزوه پروتکل تشکیل می شود.

3-از هفته آینده نیم ساعت زودترازجلسه در شعبه هستم.اگررهجویی سوالی دارد حاضر شود،چون بلافاصله پس از اتمام لژیون باید شعبه را ترک کنیم.

هفته آینده دستور جلسه آداب معاشرت تعادل وبی تعادلی است.خوب به سی دی گوش کنیم وبر ما لازم است زمانی که اسیستنت شعب در شعبه ای حضور دارند،حتما سلام وعرض ادب داشته باشیم. اگرنسبت به هرجایگاههای مسئول بی تفاوت باشم،جهان بینی من هیچ تغییری نکرده است.جهان بینی اول باید دررفتارانسان متجلی شود تادرصورپنهان هم تجلی پیداکند.رهجویی که میخواهدتولد بگیرد وباشال مشکی وچادرمشکی سرجلسه مینشیند،یعنی اصلا جهان بینی کار نکرده است!!!

سی دی شرح تصاویردرمسیرحرکت

خانم فاطمه:کتاب 60درجه چهارده تصویر دارد که چهار تای آنها مربوط به مسیرحرکت است.در سی دی آقای مهندس میفرمایند:وقتی به ما می گویند باید خود شناسی را بدانیم،اصلا این خود شناسی یعنی چه..؟آیا اینکه مشخصات ظاهری ونام ونام خانوادگی را بدانم...؟

خود شناسی مربوط به یک سری از مشخصات درون من است که من رابا آنها می شناسند. خودشناسی این است که من چقدردرونم را میشناسم..؟درجهانبینی ترس، منیت، ناامیدی ،نفرت،قلعه عقل و..را کارمیکنیم ولی باز خود شناسی نیست بلکه ابزارهایی هستند که ما را به دنیای درونم نزدیک می کند. جهانبینی مانند ذره بینی است که دستمان می گیریم ومیبینیم که کجای درونم ترس دارد، کجا تاریکی هست،کجای گره هست واینها رابرطرف کنم.برای رسیدن به خود شناسی باید مسیری را طی کنم.این که ترس را بشناسم وبدانم نقطه مقابلش تفکر است ویا منیت را بشناسم،این خود شناسی نیست.خود شناسی رسیدن به وادی چهارده  وادی محبت محبت است. رسیدن به جایی که در زندگی هر بدی را خیری بدانم واینکه هیچ چیز تاریکی در زندگی من نباشد.سختیها را خیری بدانم از جانب خداوند برای رشد وتعالی من.خود شناسی زمانی است که من به تعادل لازم برسم. جهان بینی؛طرزکاربا جسم وروان را به ما یاد میدهد وپس ازپایان سفر دوم به خودشناسی میرسیم.

همسفرحکمت:میشود بگوییم خودشناسی یعنی اینکه من هدفم، مبدا ومقصدم رادرراه مستقیم بدانم؟

خانم فاطمه: این مسیرحرکت است ودر خودشناسی،با توجه به هدف ومبدا ومقصد،من باید درهمه صفاتم به نفس مطمئنه برسم. آقای مهندس هم می فرمایند:که ما باید مبدا ومقصد رابدانیم.خیلی از انجیوها؛مصرف کننده که وارد می شود علیرغم اذیتهای فراوانی که میشود،درمان نمی شود.شاید ترک کند ولی تا آخر عمر عذاب می کشد.بیشتر هم که افراد برگشت می کنند،چون مقصد رانمیدانند. مقصد چیست...؟مقصد حال خوش است.چه فایده که آزمایش منفی باشد ولی فرد حال خوبی نداشته باشد. پس مقصدی به درد مان میخورد که حالمان راخوب کند.خیلی از ما قبلا کنار مصرف کننده زندگی می کردیم وچه بسا حالا هم زندگی کنیم،اما قبلا حالمان بد بود ولی حالا با همه مشکلات، حالمان خوب است یا حداقل خیلی خراب نیست. البته اگر فردی مدتی هست که به کنگره می آید وهنوز حالش خراب است،روی جهان بینی اش خوب کار نکرده ودر مسیر خود شناسی نیست.

سوال خانم فاطمه: برای مسافر وهمسفر؛درکنگره مبدا ومقصد چیست..؟

ج همسفر حکمت:مبدا؛ صور آشکار ومشکلاتی که می بینیم،اینها راکه حل کنیم بقیه مسائل ومشکلات صور پنهان هم برای ما بازمی شود.

ج همسفر محبوبه:مبدا را نمی دانم ولی مقصد؛ رسیدن به حال خوش وتعادل است.

خانم فاطمه"مبدا برای مسافر وهمسفر متفاوت است.مبدا برای مسافراز کا رافتادن وتخریب سیستم ایکس ومقصد، راه اندازی سیستم ایکس ورسیدن به تعادل می باشد.

حالا برای ما همسفران مبدا می شود مثلث جسم،روان،جهان بینی .مبدا می شود جسم من که بیمار شده،افکارواندیشه های غلط، یک روان نا متعادل،یک خلق وخوی به هم ریخته،افسردگی، ناامیدی. مقصد من همسفر هم به تعادل رساندن جسم وروان وجهان بینی او می باشد. حالا ببینم چقدر در مسیر مقصدم تلاش کرده ام؟؟اگر برای تعادل رساندن خودم به اینها توجه کنم،مسافر راخود به خود رها می کنم!!!

اولین تصویر،صفحه70: تصاویر حدودا 75%مفاهیم را به ما انتقال می دهندوتصاویر 60درجه خیلی قشنگ ما رادر رسیدن به هدف یاری میکنند.دراین تصویریک اتومبیل قراضه قدیمی که مصداق همان جسم یک مصرف کننده است که هیچ چیزآبادی ندارد. حالا با این جسم خراب ویا ماشین قراضه تازه می خواهد از 60درجه زیر صفر می خواهد از جاده های خطرناک ویخ بندان وبا پرتگاههای کنار آن به طرف بالا حرکت کند. حالا اگراین ماشین را ذره ای هول بدهیم ویا بادی به آن بخورد،منحرف شده وداخل پرتگاه می افتد.هول دادن میشود مصداق رفتار ناصحیح همسفر ویا غر زدن ویا راهنمایی که نداند چگونه با یک سفر اولی رفتار کند. من همسفر اگر بخواهم بند پای مسافر باشم، مدام او راپرس وجو کنم، جیبهای او رابگردم،هر روز یک جور با اورفتار کنم ،آن وقت است که او سقوط می کند.

حالا سرما در این تصویر نشانه چیست..؟منظور جسم وروان یک مصرف کننده است که یخ زده واو درون یخ بندان است. حالا از آدمی که در 60درجه زیر صفر یخ زده،چه انتظاری باید داشت..؟ ما ندن مسافردراین تصویر 4تا 5ماه طول می کشد،البته برای کسی که خودش خواهان سفر است ،نه اینکه به زور ویا ترس کسی آمده باشد..اینجا حرکت باید آرام وتدریجی صورت بگیرد. بیصدا یعنی نظم وآرامش فکری مسافررا نباید به هم بزنیم. چه جوری؟ با گیر دادن های الکی ویا خواستن یک سری خواسته ها ،حالا معقول ویا غیر معقول،با غر زدن واینها می شود هل دادن در پرتگاه>>

همسفرمحبوبه:در سی دی آقای مهندس با مثال قشنگی جا می اندازند که زمانی که به مسافر می گویند در سفر اول هیچ کار ویا تصمیم مهمی بگیری؛علت چیست.؟کارها وتصمیمات مهم مانند طلاق،ازدواج،شروع کردن به کاری،خانه عوض کردن و....مثل این است که این ماشین قراضه که خودش را نمی تواند بالا ببرد وباید با احتیاط فراوان وآهسته این کار انجام بگیرد،تازه یک تراکتور ویاماشین دیگرهم می خواهد بوکسل کندوببرد واین باعث سقوط او می شود وسفرش خراب میشود.

همسفر حکمت:در تصویر اول یخبندان است ودر تصویر دوم کمتروگفته میشود که مشکلات کمتر شده اند.پس یخبندان مشکلات هستند ونه جسم فرد مصرف کننده،درست است؟؟؟

خانم فاطمه:آدمی که صور پنهان وآشکاراو یخ زده،سرتاسر مشکل است.مشکل هم مربوط به جسم است،هم خارج از جسم.اماچیزی که مهم است این مشکلات ناشی ازیک منبع اعتیاد برای فرد ایجاد شده است. با شروع سفر، یخها آب می شوند وفشارروی مصرف کننده کمترمی شود.

تصویردوم،شماره274:اینجا 4تا5 ماه ازسفر گذشته است.جسم اویک مقدارتغییر کرده است،خوابش خوب شده وازنظر اندیشه وتفکر هم یک مقدار،هوشیار وبیدارشده است. به قول آقای مهندس اینجا دم در می آورند، چگونه...؟این بیداری مانند نور خورشید است که به چشم راننده می تابد وممکن است اوراازمسیر خارج کند.زمانی که ازتاریکی به روشنایی ونور میرویم، نورچشم ما رامی زند وممکن است مسیر را منحرف شویم.حالا مصرف کننده کمی حسهایش واندیشه اش بیدار شده وفهمیده به خانواده اش ظلم کرده، حق اورا خورده اند و...ومی خواهد به این اموربپردازد که مسیر خودش را هم گم می کند وباعث ریزش به پرتگاه می شود.

تصویر سوم،صفحه 278:همسفرراضیه: در این تصویر جاده وضعیت خیلی بهتری پیدا کرده ولی هنوز گل ولای زیادی وجود دارد وجاده راچسبناک کرده است. این حالت نمی گذارد راننده خوب حرکت کندوماشین سر می خورد.

خانم فاطمه:این تصویر مربوط به پله های آخر سفر مسافران است. باید آرام وبدون عجله این مسیر راهم طی کنند چون جاده لغزنده وچسبناک است.

همسفر محبوبه: برخی از مسافران هنگام رهایی میگویند که در پله های آخر خیلی اذیت شدیم، علتش چیست..؟ جسم یا روان..؟

خانم فاطمه: جسم است.در آخر سفر بدن آنها نهایت زور را می زند تا با وجود مواد دریافتی انها که کم شده،مواد شبه افیونی خود را به حد لازم برساند. این تولید وراه اندازی سخت استومسافر اذیت میشود.نوزاد هم در ماههای آخر است که کامل میشود ومادر بیشتر اذیت می شود.

همسفر محبوبه:آیا مواد مصرفی ویا سال مصرف ،مصرف کننده وتخریبهای بیشتر یک مصرف کننده در طول سفر او تاثیر دارد ویا در ریکاوری بعد از سفر مسافر..؟

خانم فاطمه:آقای مهندس می گویند کسی که 5سال مصرف مواد دراد ،با کسی که 20سال مصرف دارد،از یک روش درمانی استفاده می کنند وسیستم هر دو در طول سفر،متعادل ودرمان میشود.اگر بعد از سفر اول؛باز مسافر حالش هنوز خوب نشده مربوط به جهان بینی اوست که کمتر روی آن کار کرده وبا آموزش در سفر دوم،مشکل برطرف می شود.

س همسفر زهرا:آیا محیطی که آرام نباشد روی سفر مسافر اثر می گذارد..؟

ج خانم فاطمه:اثر می گذارد،اما اگر خواسته فرد مصرف کننده قوی باشد،عوامل اطراف شاید کار رابرایش سخت کنند ولی می تواند با خواسته قوی موفق شود.

تصویر شماره4،صفحه300:این تصویر لحظه رهایی وگرفتن گل رهایی است.فرد آزاد است.درسته که اینجا هم یخبندان است وتصویر شماره یک هم یخبندان بود،اما اینجا فرد با آگاهی ومجهزبا لباس گرم وارد یخبندان می شود وقوانین بازی را خوب می داند. در تصویر شماره یک ،ماشین قراضه ای بود ویک عالمه پرتگاه وجادهای خطرناک ،ولی اینجا زمین برف دارد ولی مسطح وصاف است ودیگر خبر از جسم خراب وماشین قراضه نیست.وقتی آدم قوانین بازی را بداند نه به خودش آسیب می رساند ونه به بقیه اطرافیانش..این همان مقصدی است که حالش خوب است،شاید مشکل ویخ بندان هم باشد اما با دانایی با آن مقابله میکند.

سعی کنید شبی چند صفحه از کتاب 60درجه را بخوانید وتصاویررا بادقت ترمشاهده کنید.تصویرآخرروی جلد، عقاب به نشانه توانایی فرد است که بدست آورده است.عقاب سفید به نشانه بدست آوردن توانایی ودانایی است.

هفته آینده سی دی آداب معاشرت وبقیه تصاویر کتاب 60درجه

به وسعت دریا ها ژرف باشیدتاریخ : چهارشنبه 30 فروردین 1396 | 11:48 ب.ظ | نویسنده : همسفر محبوبه | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران