تبلیغات
 همسفران نور - سی دی دوا3

*به نام قادر توانا*

جلسه دوشنبه 14/1/1396لژیون همسفران نور به استادی "خانم فاطمه"با دستور جلسه سی دی "دوا3"با حضور جمعی از همسفران شروع به فعالیت نمود. 

آقای مهندس می فرمایند:اعتیاد مشکل شخصیتی نیست، بلکه به علت مشکلات جسمی است.یعنی سیستم ایکس فرد بالانس نیست ویک سری مواد مثل سرنونین،انکفالین،دینورفین و...در بدن به اندازه ترشح نمی شود.در نتیجه فرد به سمت اعتیاد کشیده می شود.خیلی ازآقایان به علت ارگاسم،سمت مواد کشیده می شوند، برخی به خاطر افسردگی ،برخی به علت دو قطبی بودن و...

*به نام قادر توانا*

جلسه دوشنبه 14/1/1396لژیون همسفران نور به استادی "خانم فاطمه"با دستور جلسه سی دی "دوا3"با حضور جمعی از همسفران شروع به فعالیت نمود.

ابتدا خانم فاطمه سال جدید را به همه تبریک گفتند ومجددا ازحرمتها را برای همه خواندند:ما باید حرمتهای کنگره راانجام دهیم وازقوانین پیروی کنیم.دروغ نگفتن؛به چه کسی..؟به راهنما.رهجودر کنگره با راهنما سروکاردارد،بنابراین نمی شوداین هفته یک چیزی بگویدوهفته دیگرچیزدیگری... باید با راهنما صادق بود تا بتواند راهکاردرستی به رهجو بدهد.نمی خواهد که شما راسرزنش کند ویا تحقیرکند.پس باید راست بگویی تا آدرس درست بگیری.

بند دیگرحرمتها علیه دیگران سرزنش کردن ممنوع است حتی راهنما هم نمی تواند سرزنش کند.

همچنین قرض دادن وقرض گرفتن درکنگره نداریم.نمی شود از نشریات سی دی بخریم وبعد پول بیاوریم ویا در بیرون باهم بده وبستان مالی داشته باشیم ویا اگرمثلا در بانک ویا اداره ای کارمی کنیم،برای دوست کنگریمان وام ویا کاری کنیم.همچنین حق نداریم با همسفردیگرشماره تلفن رد وبدل کنیم ،اگر هم موردی بود حتما باید با اجازه راهنما باشد.بر همه واجب است که حرمتها راهم خودشان رعایت کنند وهم از وقوع نقض قوانین جلو گیری کنند.اینجا اگر خطایی از کسی دیدیم باید به راهنما ونه کس دیگری، اطلاع دهیم.این آدم فروشی نیست وهم به نفع سیتم وهم به نفع خود فرد است که زودتر با یک تذکربه او کمک شود.پس همه ملزم به رعایت حرمتها هستیم.

مشارکت در مورد دستور جلسه دانایی ودانایی موثر:همسفر حکمت:منظور از اینکه اضلاع مثلث دانایی فرد به یک اندازه رشد کند، یعنی ممکن است آموزش دیده ولی تجربه نداردویا تفکرنمیکند؟

خانم فاطمه:مصرف کننده؛ زمانی که برای درمان به کنگره می آید،راههای زیادی را برای ترک مواد امتحان کرده وتجربه زیادی دارداما تفکروآموزش صحیح درآن وجود نبوده است.ما آموزشها یی که می بینیم باید درجهت عملی کردن آنها هم قدم برداریم وروز به روزمثلث دانایی ما قوی تر می شود.آقای امین مثال می زنند که در سی دی هم مطالب زیادی می ریزند،اما آیا از سی دی کاری بر می آید وآقای مهندس مثال الاغی را می زند که خور جین آن پرازکتاب است ومثل آدمی می ماند که فقط همه چیز را می داند.حالا اگر من هم بنشینم وفقط بگویم چه مطلب قشنگی،چه نکته خوبی  وعمل نباشد؛ همانندهمان چهار پا می شوم که فقط مطالب را باخودم حمل می کنم.مهم دروغ نگفتن است،مهم سرزنش نکردن است ونه دانستن این که این بد است وآن خوب!!!

همسفر محبوبه:آموزشهایی که می گیریم ،باید برای ما تکرارشود تا ملکه ذهن شود.بعضی مواقع منیت که نقطه مقابل آموزش است جلو میآید ومثلا می گوید تو که این دستور جلسه را سال قبل هم گوش دادی ومطالعه کردی ویا فلان وادی را خواندی ونیاز به گوش دادن مجدد نیست،در صورتیکه هر بارکه مطلبی را گوش می دهیم،یک نکته جدید یاد می گیریم که بار قبل اصلا آن را نمی دیدبم.

خانم فاطمه:بله ,هر بار که دستور جلسات سالیانه ویا سی دی ها را گئش می کنیم،چیز جدیدی یاد می گیریم،چون حس ما تغیییر کرده وباز ترشده است.اگرفردی فکرکند که مطالب برایش تکراریست، متوقف شده وحسهایش تغییری نکرده است.نماز را هم روزی سه مرتبه می خوانیم،اما هر بار با یک حسی وبا یک موجی.

همسفر حکمت:آگراستاد جلسه مطالب کمتری بگوید ولی از روی برگه نخواند ویک موضوع را ویا تجربه ای رابا زبان عامیانه تربگوید،بهتر به دل می نشیند وشنوندها هم کمتر خسته می شوند.

خانم فاطمه:اینجا همه برای آموزش می آیند واستاد هم در حال آموزش در این جایگاه است.اوهم با ترس خودمقابله می کند وما باید یاد بگیریم که تمرکزداشته باشیم وبرای آموزش سرتا پاگوش کنیم. از آن طرف هم برای من اموزش دارد که ضعفها راببینم واگر استاد شدم ؛به جای اینکه چند برگ بنویسم،سی دی مربوطه را گوش کنم وبرداشت وتجربیات خودم را برای بقیه بگویم. وقتی راهنما به رهجو می گوید:که مشارکت کن ،برای این است که بتواند استادی خوبی داشته باشد ومطالب خوبی را باحس خوب به بقیه منتقل کند.

همسفرزهرا:امروز اگر من ترسی دارم از نادانی من است واین باعث می شود خوب تفکر نکنم ومشکلات زیادی در اثر نادانی من برایم بوجود می آید.

سی دی دوا3

همسفر محبوبه:سی دی های دوا1و2و3در مورد بدن انسان، بیماریها ومواد موجود دربدن وتغذیه صحبت می کند.درسی دی آقای مهندس می فرمایند:معما چوحل گشت،آسان شودوهمیشه با افتخاراز روش دی اس تی صحبت میکنند.واقعاهم افتخاردارد؛همین الان که درمان اعتیاد به راحتی در کنگره انجام می گیرد،همه کشورها وافراد زیادی در ایران خودمان از اعتیاد ،بسیار رنج می برندوراههای اشتباهی را دنبال می کنند.در کنگره اگر فردی قوانین را رعایت کند،به سهولت درمان می شود.

اعتیاد یک تفکراست ونمی شود برای آن واکسن درست کرد.کشورهایی مثل روسیه روی مغز افراد کارمی کنند تا اعتیاد را درمان کنند،مثل چند سال قبل که در ایران خون را عوض می کردند تا اعتیاد درمان کنند. روشهای دیگری هم به مرور زمان آمد ولی هیچکدام،اغتیاد را درمان نکردند،چون صورت مسئله اعتیاد را نمی دانستند.آقای مهندس درکنگره، صورت مسئله را کشف کردومشخص کرد که اعتیاد یک جایگزینی است که مواد بیرونی جایگزین مواددرونی بدن شده است ویک بیماری جسمی است.یکی ازعلتهای برگشت به مواد،ارگاسم سریع فرداست واین موضوع دردرمان با شربت او تی حل می شود.70% افراد به خاطر کمبود مواد شبه افیونی بدنشان به اعتیاد روی می آورند.

خانم فاطمه:بسیاری افراد جهان معتقدند که برای فرد معتادهیچ کاری نمی شود کرد واینها مشکلات شخصیتی دارندوباید همین جور بمانند تا بمیرند.آقای مهندس می فرمایند:اعتیاد مشکل شخصیتی نیست، بلکه به علت مشکلات جسمی است.یعنی سیستم ایکس فرد بالانس نیست ویک سری مواد مثل سرنونین،انکفالین،دینورفین و...در بدن به اندازه ترشح نمی شود.در نتیجه فرد به سمت اعتیاد کشیده می شود.خیلی ازآقایان به علت ارگاسم،سمت مواد کشیده می شوند، برخی به خاطر افسردگی ،برخی به علت دو قطبی بودن و...

آقای مهندس ذکر می کنند که مابرای حل این مشکلات باید به مرکز(مغز) مراجعه کنیم.فرمانده مشکل دارد که پیامهای اشتباه صادر می کند واین پیامهای اشتباه به خاطربالانس نبودن مواداست. حالا فرد تریاک مصرف می کند،مقطعی به تعادل میرسد وبه سمت مواد سوق پیدا میکند.آقای مهندس می گویند:همین طور که ما در بیماری اعتیاد توانستیم مصرف این مواد بدن را بالانس کنیم،می توانیم دربقیه بیماریها هم  از این روش استفاده کنیم وبیماریهای زیادی را درمان کنیم، چون دانسته ایم که اکثراین بیماریها ازمرکز که مغزاست،میباشد.اگر سیتم ایکس بالانس شود، بسیاری از بیماریها درمان می شود.

س همسفر محبوبه:برخی از افراد را میبینم که مشکل روحی خاصی ندارند ،ولی زمانی که در محله ای خلاف هستند ویا با دوستان مصرف کننده رفت وآمد دارند،مصرف کننده می شوند.چرا...؟

خانم فاطمه: همه افراد هم مشکل ندارند،یک عده خواسته دارند حالا این خواسته یا با دلسوزی ویا با سرزنش ویا به علت کنجکاوی روزی آنها می شود.عده ای هم رشدشان در اعتیاد است.عده ای هم از جهانهای قبلی تقدیرشان بر این بوده است.

س همسفر اکرم:اگردرجمعی حرفی بزنند که ناراحت شویم وما رااذیت کند، باید چه کار کنیم؟ایا این افراد متوجه رفتارها وحرفهایشان نمی شوند..؟

 خانم فاطمه:اگرکسی به عمد ویا سهوا حرفی بزند که شما را ناراحت کند،نادان است وازجهل اوست آدمی هم که نادان است حکمش مشخص است، باید اعتنایی به صحبتش نکنی وبرایش دعا کنی.

س همسفر مهین:من هم اگر حرف نا مربوطی بشنوم،حتی اگر با من نباشد جوش می آورم ویا حرفی می زنم ویا درون خودم به هم می ریزم،چه کار کنم..؟

ج خانم فاطمه:اگر در حالت بهم ریختگی بتوانیم سکوت کنیم ویا از یک تاده را بشماریم،حال ما کلی تغییر می کند. خشم ؛مثل موج زمین لرزه است.سریع می آید وسریع میرود،اما تخریب بالایی دارد. اگر سکوت کنی ،موج خشم می گذرد وتصمیم عاقلانه تری می گیریم.باید راه مقابله با خشم را یاد بگیریم. گاهی یک راهکار ساده حال ما را خیلی خوب می کند.

همسفرزهرا:حرفی که به من می زنندویا رفتاری که مرا ناراحت می کند،خیلی یادم نمی ماندچرا؟

خانم فاطمه:این خوب است که ما چیزهای بد را درذهنمان نگه نداریم وچیزهای خوب درفکرم باشد

س همسفر حکمت:با کسانی که قصد دارند حرص ولج آدم را در بیاورند چه کار کنیم..؟

ج همسفر محبوبه:ما برای بچه خودمان هم نمی توانیم کاری کنیم که لج ما را درنیاورد ،چه برسد به دیگران؛ اما می توانیم فکرونگاه خودمان را عوض کنیم.بدانیم اگر هم فرد روبه،اذیت می کند،از ندانستن اوست.اعتنایی نکنم وبا حس خوب از او بگذرم،قطعا موج من، او را هم تغییر میدهد.

ج همسفرمهین:آقای مهندس می گویند:رفتار آدمها یا از مرض است ویا از سرغرض!!وقتی حرفی می زنند باید در درونشان برویم،شاید اصلا منظوری ندارند.

همسفر اکرم:خوب نیست که بی خیال هم باشیم چون آدمهای دیگر از این رفتار سواستفاده می کنند.

خانم فاطمه:خوب است که شما به این مسائل فکر می کنید وسوال میکنید.این بی خیالی نیست.ما باید جوری باشیم که حرفهای دیگران ما رابه هم نریزد.اگر درونمان صلح باشد،رفتار بقیه ما راآزار نمی دهدواگر خواستیم جوابی هم بدهیم ،در زمان مناسب وبا حس خوب صحبت کنیم.

خانم فاطمه:سعی کنید در سال جدید اهداف خود چه مادی وچه معنوی،را در دفتری برای خود بنویسید وبرای رسیدن به آنها برنامه ریزی کنید. مطمئن باشید سال بعد به بیشترآنها میرسید.در ذهن آوردن آنها هم خوب است ولی قدرت نوشتن آنها بیشتراست وکائنات زودترمسیر رابازمیکنند. بنویسد که برای خود چه صفاتی را می خواهید،در کنگره برای ماندن چه هدفی دارید؟وقت طلاست.

ادامه سی دی:پس دلایل برگشت به اعتیاد افراد:درست نشدن سیستم ایکس ومشکلاتی مثل ارگاسم سریع است. مشکلات ما در جسم،روان وجهانبینی است. روان هم یعنی خلق وخو،یعنی خوش اخلاق بودن وبد خلق بودن!!!حالا روان از چه نشات می گیرد..؟از جسم وجهان بینی. اگر این دو خراب شد، روان هم خراب می شود.جسم هم از طریق سیتم ایکس روی روان اثر می گذارد.جهان بینی هم از طریق مثلث دانایی روی روان اثر می گذارد.کلا هر کدام از این سه جسم وروان وجهانبینی ، مشکل داشته باشد،روی بقیه اثر می گذارد.

هفته آینده :سی دی پایان

شاد وسربلند باشیدتاریخ : سه شنبه 15 فروردین 1396 | 11:30 ب.ظ | نویسنده : همسفر محبوبه | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران