تبلیغات
 همسفران نور - سی دی آغاز شگفت انگیز

به نام قدرت مطلق الله

امروز دوشنبه 17/8/1395لژیون همسفران نور با دستور جلسه آغاز شگفت انگیز( 2)به استادی خانم فاطمه عزیز وجمعی از همسفران گل راس ساعت 16:40شروع به فعالیت نمود.

نتیجه تصویری برای تصویر در مورد باطن انسان

حیوان را در نظر بگیرید،مثلا گرگ؛زمانی که گرسنه است وشکاری را می گیرد،خودش می خورد وکاری به گرگ کناریش ندارد که گرسنه است ویا نه.از آن طرف تعارف هم با کسی ندارد،که به ظاهر تعارف کند ولی دلش نخواهد به او از طعمه اش بدهد.اما انسانها اینگونه نیستند. اول که به دنیا می آید صور آشکار وپنهانش یکی است،مثل بچه ها که با کسی تعارف ندارند ودورو نیستند.اما زمانیکه به بزرگسالی می رسند،صور آشکار وپنهان با هم متفاوت می شود.

به نام قدرت مطلق الله

امروز دوشنبه 17/8/1395لژیون همسفران نور با دستور جلسه آغاز شگفت انگیز( 2)به استادی خانم فاطمه عزیز وجمعی از همسفران گل راس ساعت 16:40شروع به فعالیت نمود.

در ابتدا استاد در مورد دستور جلسه هفتگی کمی توضیح دادند.اینکه کسانی که مصرف کننده هستند،واقعا بیمار هستند.حالا بعضی مصرف کنندها وقتی به کنگره می آیند می توانند را حت سفر کنند ،اما بعضی دیگرنه؛ واینکه برای مسافر گاهی اوقات راهنمایش ،کمپ را تجویز می کند برای این است که قدر شرایط  خوبی که در آن هست را بداند وبه قول آقای امین آدمهایی که در شرایط خوبی هستند وقدر ندارند،اگر آنان را در شرایط بدتری قرار دهیم،تازه قدر موقعیت قبلی را درک می کنند. مثل بچه ها که به همین گونه تنبیه می شوند تا متوجه اشتباهاتشان بشوند. البته انسانها متفاوتند وبرای همه نمی شود یک مدل تنبیه را در نظر گرفت.

س یک همسفر:من قبل از ازدواج از بوی سیگار متنفر بودم حالا هم همین طور،مسافرم هم از این قضیه مطلع بود ولی من نمی دانستم که مصرف سیگار دارند وبعد که متوجه اعتیادشان شدم،بوی سیگار هم در خانه احساس می کنم ولی نه اینکه جلوی من مصرف کنند.اما دست خودم نیست وبه بوی سیگار واکنش شدیدی نشان می دهم به شکلی که لباسشان که بوی سیگار می داد پرت کردم وعصبانی شدم.آیا درست است که در مقابل ایشان موضع بگیرم ،چون واقعا ازبوی سیگار متنفرم.؟

ج خانم فاطمه:اینکه من به همسرم یا هر فرد؛خواسته هایم را اعلام کنم خوب است ولی اولا خواسته من نباید از روی منیت من باشد وفقط خودم را در  نظر بگیرم ودوم اینکه خواسته را درست مطرح کنم.آقای مهندس در سی دی میگویند که کائنات جواب شما را می دهند خوبی کنی،

خوبی می بینی وبدی کنی،بدی می بینی.اما هیچ گونه تبصره ای  نگذاشته اند که اگر مسافر تو خوب بود باید خوبی کنی ولی اگر بد کرد، باید جوری دیگر رفتار کنی ویا تلافی کنی.برای چی میشنویم که وقتی من رفتارم را تغییر دادم،شرایط زندگی هم تغییر کرد..؟چونئ کائنات جواب رفتارهای ما را می دهند.ما در کنگره اعتقاد داریم که اگر یک مصرف کننده در کنار من آمده،دلیلش اشتباهات مکرر خودم بوده است.

سی دی آغاز شگفت انگیز

آقای مهندس در سی دی می گویند که برای انسان چندین ویژگی در قران ذکر شده است.

1-انسا ن حریص است؛هر چه به آن می دهند باز هم کم است وحرص می زند.

2-اگر شر وسختی به آن برسد ناله می کند وزمانی که بر طرف شد،همه چیز را فراموش می کند وگردنکشی می کند ومنم منم شروع می شود.مثل بعضی از مسافران که وقتی رها می شوند،دچار این حالت می شوند واین بسنه به نوع جهان بینی آنان است.

3-خصلت دیگر انسان،ناسپاس بودن اوست.انسان نعمت های خداوند را نمی بیند وناسپاس است.اگر ما آدمها نعمتها را درک کنیم وببینیم خیلی خوب است، خصوصا زمانی که ناراحتیم .

حالا  این انسان فقط در ضرر وزیان است..چه کسانی در ضرر وزیان نیستند..؟کسانی که به خداوند ایمان دارند وهمه را هم به ایمان به خداوند دعوت می کنند.مصداق همین کاری که در کنگره انجام می گیرد.اول به همسفرمی گویند:صبر کن ومحبت کن.اگر همسفر واقعا عمل کرد،ضرر نمی بیند.

حالا چرا انسان موجود شگفت انگیزی است..؟چون انسان دارای صور پنهان وآشکار است واین دو برهم منطبق نیستند.یعنی چی...؟

حیوان را در نظر بگیرید،مثلا گرگ؛زمانی که گرسنه است وشکاری را می گیرد،خودش می خورد وکاری به گرگ کناریش ندارد که گرسنه است ویا نه.از آن طرف تعارف هم با کسی ندارد،که به ظاهر تعارف کند ولی دلش نخواهد به او از طعمه اش بدهد.اما انسانها اینگونه نیستند. اول که به دنیا می آید صور آشکار وپنهانش یکی است،مثل بچه ها که با کسی تعارف ندارند ودورو نیستند.اما زمانیکه به بزرگسالی می رسند،صور آشکار وپنهان با هم متفاوت می شود.در ظاهر با طرف خوب هستند واز آن تعریف می کنند ولی در درون می خواهند شکم او را پاره کنند.دقیقا دورو دارند. حالا در طول سفر زندگی آموزش می گیرند،تزکیه وپالایش می شوند تا دوباره یک روزی صور آشکار وپنها نشان یکی شود. مثلا اگر به شوهر ویا بچه ویا هر کس دیگری،ابراز محبت وعشق می کنند، از ته دل است ونه به ظاهر.وقتی ظاهر وباطنم یکی میشود با خودم ویا همه اطرافیانم یک رو می شوم .هدف ازرنجهایی که برما میرسد هم همین است که ما را تزکیه کنند وآشکار وپنهان ما یکی شود....

س یک همسفر:تا حالا خیلی مواقع شده که سرم را کلاه بگذارند وضررهای زیادی را دیده ام.اما یا گذشت کرده ام ویا دفاعی نکرده ام.موضوع این است که با اینکه می دانم، هنوزهم برام تکرار میشود وهنوز هم زود کلاه سرو می رود ونمی توانم کاری کنم واذیت می شوم.چه کار کنم...؟

ج خانم فاطمه:آقای مهندس میگویند:تا فرد ایستادن را یاد نگیرد،مرتب زمین می خورد.اگر مشکلی برایم تکرار می شود برای این است که هنوز  از آن درس نگرفته ام. مثل کلاس اولی که تا زمانی که خواندن ونوشتن را یاد نگیرد، نمی تواند به کلاس بالاتر بود.حالا هر چند سالی که طول بکشد. ما باید یاد بگیریم که چه اندازه به افراد اعتماد کنیم،به یک نفر در حد یک چایی خوردن وبه یک نفر به اندازه شریک زندگی بودن.به ظاهر افراد اعتماد نکنیم .با هر کسی نمی توانیم رابطه کاری ویا ازدواج و...را برقرار کنیم. دقیقا باید یک سری بلاها به سرمان بیاید تا به این موضوعات پی ببریم. ما باید یاد بگیریم که دررابطه هاومسائل فقط با احساس تصمیم نگیریم واول باید تفکر باشد.

ادامه سی دی:اگه انسان در جهت ارزشها بود،تبدیل به نور می شود واگر در جهت ضدارزشها بود،تبدیل به نار می شود.مثل آدمهایی که  در جهت تاریکی می روند ولی یک دفعه تا عمق آن را پیش می روند.

مطلب دیگر در سی دی این است که از جمله پردها کنار می روند....،دو برداشت می شود

1-یک روز حقیقت اعمال ما نماینگر می شود.شاید یک فرد چندین بار دزدی کند واتفاقی هم نیفتد وپیش خود فکر کنیم که با وجود دزدی، زندگی خوبی هم دارد .اما یا در این حیات ویا در حیاتهای بعدی حتما حقیقت آشکار می شود وبه مجازات خود می رسد.

2-دومین تعبیر اینکه خداوند یک وقتهایی ،انسانهایی که پلید هستند وکارهای ضد ارزش زیادی انجام می دهند،پرده ای بر چشم آنان می اندازد ودر نا آگاهی به سر می برند.یعنی نمی توانند در یافتی داشته باشند.حالا سوال می شود چرا خداوند این کار را می کند،مگر نعوذ با لله آزار دارد..؟ زمانی که من ضد ارزشی انجام می دهم ،تا آن کار جبران نشود، درها بسته می شوند ودریافتی ندارم. درست مثل زمانی که فردی دزدی می کند وبرای او 4سال مجازات زندان تعیین می شود.باید فرد محکومیت را بگذراند واین مدت تمام شود تا آزاد بشود. زمانی که آزاد شد،ابتدا باید بخواهد به او کمک شود تا بتواند به زندگی عادی خود ادامه دهد .( افراد باید خسارتهایی که وارد می کنند را جبران کنند.نمی شود کسی را کشت وبا معذرت خواهی ردش کرد.جزای قتل ،قصاص است حالا هر چه قدر هم نادم باشی.)حالا هر چه فرد بیشترکمکها را بپذیرد،به او کمک بیشتری می شود. مثل مسافران ویا همسفرانی که به کنگره می آیند،اگر اذن سفر به آنها داده شود وبه حرف راهنما خوب گوش کنند وعمل کنند،به پله های بعدی هم می رسند،آرام آرام به رهایی هم می رسند و چه بسا  به  جایگاههای بالاتر.

البته یک زمانی وقتی بنده در مسیر مستقیم قرار گرفت ،خداوند برخی از گناهان او را می بخشد ورحمتش شامل فرد می شود ،به شرطی که حق الله باشد وحق الناس باید توسط فرد جبران شود.

همسفرهم با گوش دادن اولین حرف راهنما که رها کن، صبرداشته باش ومحبت کن،خودش به آرامش می رسد ورهایی مسافر راهم می بیند. به قول خانم مرجان: راهنما متوجه میشود که رهجو کمکی که به او شده را گرفته یا نه واین با نحوه سوال پرسیدن رهجو کاملا برای راهنما مشخص می شود. اگر رهجو کمک راهنما را نپذیرد وعمل نکند،را هنما هم نمی تواند برای او کاری انجام بدهد.

ادامه سی دی گفته شده وقتی ظاهر وباطن فرد یکی شد،دیگر برای جهان وجهانهای دیگر مشکل ایجاد نمی کند،مثل مصرف کننده که درست درمان بشود.

ما به خودمان اجازه ندهیم هیچگاه در مورد بقیه حتی مسافرمان قضاوت کنیم.چون اصلا از درون آنها خبر نداریم،از شرایط واحوالشان، از نحوه تر شح هورمونهای آنان و..پس دلیل نمی شود که به کسی بگویم من درست می گویم وتو نادرست.این مسافرها دقیقا حلقه های طلایی زندگی ماهستند ، چون اگر نبودند ما به مشکلات درونی خودمان پی نمی بردیم واصلاح نمی شدیم. شاید آدمی که بیشترین اذیت را به ما می کند،همان طلایی ترین حلقه زندگی ما باشد.اگر به این دیدگاه برسیم، تفکری عظیم درون ما شکل می گیرد ودیگر آن را لعنت خدا نمی دانیم. وقتی این جور شد،شاکر خداوند هستم وکمتر به هم می ریزم.خود من هستم که شرایط زندگیم را عوض می کنم.

انسانهایی که با ایمان هستند ودر مسیر خوبی قرار گرفته اند،چهره ای آرام دارند وحالشان خوب است.انسانهایی هم که در مسیر بدی هستند، چهر های گرفته وعبوس دارند وبه هم ریخته اند.

هفته آینده:وادی 1-سی دی وادی ونوشتار مطالعه شود.

جاودان وسلامت باشید.تاریخ : شنبه 22 آبان 1395 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : همسفر محبوبه | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران